หวัดดีครับ วันนี้อัพเอนทรี่นี้มาเพื่อลองใส่คลิปวีดีโอครับ8iy[

เป็นวันแรกที่ทำตามนโยบายของมาสเตอร์แชมป์อ่ะครับ ที่จะไม่เล่นเพลงแบบ Autostart

และว่าด้วยการจัดระเบียบบล๊อกอีกหลยๆอย่าง สามารถดูได้จากบล๊อกนั้นะคับ


เอาล่ะ เข้าเรื่องกันดีกว่า คือช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่าน ช่วงสงกรานต์นั่นเอง ผมไม่ได้ออกไปเลย T^T เป็นโรคกลัวน้ำ กลัวดินสอพอง กลัวโดนแต๊ะอั๋ง (เฮ้ย..) ป่าวหรอกครับ คือไม่อยากออกไปไหนมากกว่า ปีนี้ทำสถิติไม่ออกไปเล่นสงกรานต์เป็นปีที่ 4 แล้ว

ตอนอยู่บ้านก็นั่งเล่นเว็บไปเรื่อย คืออยู่ๆผมก็รู้สึกอยากดูเจ้าเหมียวนินจานี่ขึ้นมา(แบบว่าระลึกชาติไกลมาก 10 ปีกว่าๆเอง -*-) แล้วจะหาดูจากไหนละนี่ ใช่แล้ว ดาวน์โหลด !! นั่งหาไปเรื่อยๆ ตามแฟนไซท์เอย เสริจเอ็นจิ้นเอย ในที่สุดก็เจอจนได้ แต่มันเป็นของภาคภาษาอังกฤษ (ยอมรับว่าภาคภาษาญี่ปุ่นดูแล้วได้อารมณ์มากกว่าง่ะ)

** ภาคที่ช่องเจ็ดเอาเข้ามาฉายมาจากภาคญี่ปุ่นะครับ เพราะว่าใช่ชื่อตัวละครตามภาคญี่ปุ่น

และแล้ว สวรรค์ก็เห็นใจ เจอภาคญี่ปุ่นจนได้ ครบ 54 ตอนเลย แม้ว่าจะไม่มีซัพก็เถอะ มันดูแล้วเข้าใจง่าย

เพราะมันเป็นการ์ตูนที่ไม่ค่อยมีบทสนทนาเฉยๆเท่าไหร่ ตัวละครจะเน้นการแสดงอารมณ์ออกมาเป็นท่าทางมากกว่า เนื้อหาก็ประมาณว่า ตัวร้ายอาละวาด ตัวเอกแปลงร่าง (หลังๆนี่ขับหุ่นยนต์แฮะ) ต่อสู้ๆ ชนะ เย้ !!

โอเคครับ มาดูคลิปที่อุตส่าห์ตัดออกมาดีกว่าย่อแล้วย่ออีกจนภาพเป็นแบบนี้แหละ - -


กด play เพื่อเล่นน่ะครับ นานนิดนึง ไฟล์นึงประมาณ 3 เมก.

Kyatto ninden Teyandee - Open

ฉากเปิดตัวก่อนการ์ตูนจะเริ่มครับ ทำออกมาสนุกดี (และด้วยความที่มันเก่าจริงๆ จะเห็นได้ว่าบางฉากจะให้ภาพนิ่งแล้สเลื่อนเอาเลย)เพลงก็สนุกสนาน เกี่ยวกับนินจามีหางและเมืองเอโดโรโพลิส

Kyatto ninden Teyandee - End

เป็นฉากจบของการ์ตูนครับ เนื้อหาไม่มีอะไรเลย มีแต่ภาพตัวละครทุกตัวขนชิ้นส่วนของยัททาโร่ไปประกอบกัน แต่เพลงประกอบถือว่าเพราะดี เป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจ to be yourself


Kyatto ninden Teyandee - Nyanki

อันนี้เป็นฉากเวลาที่เหมียวนินจาปรากฏตัวเวลาจะปราบเหล่าร้ายน่ะครับ แต่ละตัวละครก็ปรากฏตัวต่างกันไป

หวังว่าคงคิดถึงสมัยก่อน สำหรับคนที่เคยดูอ่าคับ ภาพอาจไม่เท่าการ์ตูนสมัยนี้ เพราะมันเก่ามากกกก แต่สำหรับผม ผมหลงไหลนะ มันดูเป็นเอกลักษณ์ดี

โชคดีครับ ไว้เจอกันใหม่ ^^

Comment

Comment:

Tweet

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîäà íîâîñîêîëüíèêè, 658, çíàêîìñòâà â òîâàðêîâî, =OOO, çíàêîìñòâà ïðîêîïüåâñê ìàìáà, ilxokg, ïîðíî ñàéòû è ñåêñ çíàêîìñòâà, =-O, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé èòåðå, 8-], çíàêîìñòâà êðîññäðåññèíãà, 285, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè ãåðìàíèè, 332, ôåòèø çíàêîìñòâà, >:-PP, äåâóøêè ñïá èíòèì, >:-))), çíàêîìñòâà âî âëàäèêå, ssyu,

#152 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 21:53

comment3, çíàêîìñòâà ãîðüêèé, sfu, çíàêîìñòâà â ìîñêâå äðóæáà, 132755, êàëà÷èíñê çíàêîìñòâà, 054, ñâèíãåðû ïîçíàêîìëþñü òîìñê, wkvdj, ïåðåïèñêà è çíàêîìñòâà ñ íåìöàìè, 300, âñå çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà, 715, ìîáèëüíûå ãîëîñîâûå ñåêñ çíàêîìñòâà, 745, ñòðàïîí çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, 679, ñàéò çíàêîìñòâ äåâóøåê ñðåäíåé àçèè, rqkygg, çíêîìñòâà äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, 090, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñýêñ à, 35587, êëóá çíàêîìñòâ ëåäè, 8[, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè èç âîëæñêîãî, %]]], ãîðîä ðûáèíñê ìãíîâåííîå çíàêîìñòâî, vxgb,

#151 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 20:13

comment4, ýðîòèêà çíàêîìñòâà ñàìàðà, xov, Çíàêîìñòâà àäûãåè, 71234, çíàêîìñòâî èâäåëü, >:-[[, ìàìáî çíàêîìñòâî êà, dez, çíàêîìñòâà íà ìîáèëüíûé, 8((, àëåêñèí ãåé çíàêîìñòâà, 25135, ñàéò çíàêîìñòîæèëûå, >:-PP, çíàêîìñòâî ãîðîä äóáíà êèìðû, ogc, èíòèì çíàêîìñòâà êðàñíîäàðå, 8DD, èíòèì äåâóøêè êèðîâ, hkb,

#150 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-23 20:13

comment4, åáëÿ áèñåêñóàëîâ, %OOO, ñåêñ ñ çàìóæíåé îðåíáóðã, 219, áðåñòñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, ioiwpe, íîâîóðàëüñêèå çíàêîìñòâà, 38823, èíòèìí, 018, çíàêîìñòâà ãîðîä áåðäñê, 9368, ñàéò çíàêîìñòâ â áàëàøèõå, :(((, òåëå2 ñìñ çíàêîìñòâà, 8[, âèðòóàëüíîå çíàêîìñòâî ïåðâîå ñâèäàíèå ñåêñ, gezpw, ëó÷øèå çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêå, 42383, çíàêîìñòâà äëÿ âåðòóàëüíîãî ñåêñà, nmse, èçâðàòùåííûå çíàêîìñòâà, =PP, ÷åë îáë ñåêñ çíàêîìñòâà, 232932, ñåêñ áàëåò, %[[, çíàêîìñòâà äëÿ ïåðåïèñêè è ñåêñà, 931907, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä, 920029,

#149 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 19:45

comment6, ýëèòíûå çíàêîìñòâà äëÿ vip ïåðñîí, :((, íîâîÿ çåëàíäèÿ çíàêîìñòâà, pygm, çíàêîìñòâà â áåëãîðîäà çàìóæ, akltzp, äåâóøêà àðèêå çíàêîìñòâà, nuxzld, ñåêñ ñ êñþøåé, okms, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òóëà, hku, ñåêñ âêîíòàêòå ñàéò çíàêîìñòâ, qfhnt, ñàéò çíàêîìñòâ òåì êîìó 50, iit, çíàêîìñòâî ñ òðàíññåêñóàëàìè ñåìü äíåé, 288954, çíàêîìñòâî äëÿñëàáîñëûøàùèõ, lhhwmd, ñàéò çíàêîìñòâ and ñàíêò ïåòåðáóðã, 881, ïðîñòèòóòêè ìèðíûé, cjghg, çíàêîìñòâà ÷åðåç àñüêó äëÿ âèðò ñåêñà, 742, çíàêîìñòâà ïî ñìñ îòïðàâü, 034, ñàéò çíàêîìñòâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ, 776, ãåé çíàêîìñòâà âóçû ìîñêâû, =-(((, çíàêîìñòâà è ðóññêèìè çà ãðàíèöåé, 7241, íàéòè äåâóøêó äëÿ çíàêîìñòâà ñåêñà, 8-[[,

#148 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 19:44

comment2, ëàäà çíàêîìñòâà, :-OO, ìåëåíà èíòèì, 36387, ñàéòû çíàêîìñòâ ñåðïóõîâ, glb, ôëèðò ñèòè ñàéò çíàêîìñòâ, phi, çíàêîìñòâà ã ëåñíîé, culsi, map, :-], çàïîðîæüå ñàéò çíàêîìñòîíîìàïåíêî òàòüÿíà, =]]], ãåé çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé, pkabm, loveroads çíàêîìñòâà, vaadxg, ñåêñ ñ ìîëîäîé æåíîé, :))), çíàêîìñòâà ïåòðîçàâîäñê âëàäèìèð, ojyzex, íàéòè æåíùèíó äëÿ ñåêñ çíàêîìñòâ, :-[[[, çíàêîìñâà â ñàðàòîâå, 8-], èíòèì çíàêîìñòâà áîãó÷àíû, ozby, çíàêîìñòâà ñèìôåðîïîëü èëüÿ, 245421, çíàêîìñòâà òðàíñóàëîâ â íîâîñèáèðñêå, ajrt, çíàêîìñòâà ìóæ÷èí áîëüøîé ÷ëåí, owckef, ñàéò çíàêîìñòâ êðóòûõ ïàðíåé, 8PP, êëóáû çíàêîìñòâ è, :O,

#147 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 18:26

comment1, çíàêîìñòâà íà îäíó íó÷ü, 8-PP, êëóá çíàêîìñòâ êîìó íà 50, 080, çíàêîìñòâà ðåäèñêà ñàíêòïåòåðáóðã, qmzoug, ìîëîäûå êðàñèâûå ñåêñóàëüíûå ãîëûå, 296316, áëÿäè ÷åëÿáèíñêà, 120278, ñòàâðîïîëüå çíàêîìñòâà, %-P, àðõàíñê çíàêîìñòâà îò 30, =], ã áàëàêîâî çíàêîìñòâà, eolpy, mamba ñïéò çíàêîìñòâ, %]], ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðåì, tsjqfm, çíàêîìñòâî æåíùèí èíâàëèäîåðìè, 706, ññ çíàêîìñòâà â ìîñêâå, 696717, ñåêñ çíàêîìñòâà êàðàáóëàê, %PPP, ïîäñêàæèòå íîðìàëüíûå ñàéòû çíà&