หวัดดีครับ วันนี้อัพเอนทรี่นี้มาเพื่อลองใส่คลิปวีดีโอครับ8iy[

เป็นวันแรกที่ทำตามนโยบายของมาสเตอร์แชมป์อ่ะครับ ที่จะไม่เล่นเพลงแบบ Autostart

และว่าด้วยการจัดระเบียบบล๊อกอีกหลยๆอย่าง สามารถดูได้จากบล๊อกนั้นะคับ


เอาล่ะ เข้าเรื่องกันดีกว่า คือช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่าน ช่วงสงกรานต์นั่นเอง ผมไม่ได้ออกไปเลย T^T เป็นโรคกลัวน้ำ กลัวดินสอพอง กลัวโดนแต๊ะอั๋ง (เฮ้ย..) ป่าวหรอกครับ คือไม่อยากออกไปไหนมากกว่า ปีนี้ทำสถิติไม่ออกไปเล่นสงกรานต์เป็นปีที่ 4 แล้ว

ตอนอยู่บ้านก็นั่งเล่นเว็บไปเรื่อย คืออยู่ๆผมก็รู้สึกอยากดูเจ้าเหมียวนินจานี่ขึ้นมา(แบบว่าระลึกชาติไกลมาก 10 ปีกว่าๆเอง -*-) แล้วจะหาดูจากไหนละนี่ ใช่แล้ว ดาวน์โหลด !! นั่งหาไปเรื่อยๆ ตามแฟนไซท์เอย เสริจเอ็นจิ้นเอย ในที่สุดก็เจอจนได้ แต่มันเป็นของภาคภาษาอังกฤษ (ยอมรับว่าภาคภาษาญี่ปุ่นดูแล้วได้อารมณ์มากกว่าง่ะ)

** ภาคที่ช่องเจ็ดเอาเข้ามาฉายมาจากภาคญี่ปุ่นะครับ เพราะว่าใช่ชื่อตัวละครตามภาคญี่ปุ่น

และแล้ว สวรรค์ก็เห็นใจ เจอภาคญี่ปุ่นจนได้ ครบ 54 ตอนเลย แม้ว่าจะไม่มีซัพก็เถอะ มันดูแล้วเข้าใจง่าย

เพราะมันเป็นการ์ตูนที่ไม่ค่อยมีบทสนทนาเฉยๆเท่าไหร่ ตัวละครจะเน้นการแสดงอารมณ์ออกมาเป็นท่าทางมากกว่า เนื้อหาก็ประมาณว่า ตัวร้ายอาละวาด ตัวเอกแปลงร่าง (หลังๆนี่ขับหุ่นยนต์แฮะ) ต่อสู้ๆ ชนะ เย้ !!

โอเคครับ มาดูคลิปที่อุตส่าห์ตัดออกมาดีกว่าย่อแล้วย่ออีกจนภาพเป็นแบบนี้แหละ - -


กด play เพื่อเล่นน่ะครับ นานนิดนึง ไฟล์นึงประมาณ 3 เมก.

Kyatto ninden Teyandee - Open

ฉากเปิดตัวก่อนการ์ตูนจะเริ่มครับ ทำออกมาสนุกดี (และด้วยความที่มันเก่าจริงๆ จะเห็นได้ว่าบางฉากจะให้ภาพนิ่งแล้สเลื่อนเอาเลย)เพลงก็สนุกสนาน เกี่ยวกับนินจามีหางและเมืองเอโดโรโพลิส

Kyatto ninden Teyandee - End

เป็นฉากจบของการ์ตูนครับ เนื้อหาไม่มีอะไรเลย มีแต่ภาพตัวละครทุกตัวขนชิ้นส่วนของยัททาโร่ไปประกอบกัน แต่เพลงประกอบถือว่าเพราะดี เป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจ to be yourself


Kyatto ninden Teyandee - Nyanki

อันนี้เป็นฉากเวลาที่เหมียวนินจาปรากฏตัวเวลาจะปราบเหล่าร้ายน่ะครับ แต่ละตัวละครก็ปรากฏตัวต่างกันไป

หวังว่าคงคิดถึงสมัยก่อน สำหรับคนที่เคยดูอ่าคับ ภาพอาจไม่เท่าการ์ตูนสมัยนี้ เพราะมันเก่ามากกกก แต่สำหรับผม ผมหลงไหลนะ มันดูเป็นเอกลักษณ์ดี

โชคดีครับ ไว้เจอกันใหม่ ^^

Comment

Comment:

Tweet

comment1, ìýðè ïîïïèíñ îí-ëàéí, ayq, êîëüöî ôèëì, 8-DDD, ñàä ãðåøíèêà àíèìå, 548, êàðèí ìàíãà ÷èòàòü, 586545, àëè áàáà è ñîðîê ðàçáîéíèêîâ ñêà÷àòü èíäèÿ, dcmjkm, æåñòîê³å ³ãðè, :OOO, ñêà÷àòü âñå ÷àñòè îäèí äîìà, wwgzar, àëèñà ñåëåçíîâà, 230662, ìóçûêà èç ôèëüìà îïàñíûå èãðû, 217735, àëåêñåé äîðîôååâ, wvwr, Áåëîçåðñê çíàêîìñòâî, onam, äåèäàðà íàðóòî, wyff, íîâèíêè ìóëüòèêè 20009, 486, ëåí êîðäîâà, rzbofj, 9 ÿðäîâ 2 ñêà÷àòü, ggd, âåðîíèêà ðåøàåò óìèðåòü, :-[[[,

#102 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 19:38

comment6, âàëÿ âàëåíòèíà ïëàòüÿ, 8[[[, âåëèêîëåïíàÿ àôåðà òðåéëåð, jninq, êàðòî÷íûé äîëã 2008, lcwxvz, íîðìàí áåðòîí, opfv, èìÿ ìàìû àêòåðà êèðèëà ñàôîíîâà, zaguv, ñåðèàë àçáóêà ëþáâè, %-O, îáðàç ñíåæíàÿ êîðîëåâà, %-PPP, äæåôô èñò, %)), ñàóíäòðåê ê ôèëüìó ìîëîäûå ëåò.ëþáîâü.ïåðåçàãðóçêà, 7818, ðîê-í-ðîëüùèê ïåðåâîä ãîáëèíà ñêà÷àòü, cxiyij, äè àíèìå âàìïèð, 6530, ëåîíèä äåðÿãèí, 29109, ïîìîãèòå íàéòè ôàíôèê ïî àíèìå ìîÿ áîãèíÿ, 14649, áåëîçåðöåâ äìèòðèé, 993165, ñêà÷àòü ñåðèàë îñüìèíîãè ñî âòîðîãî ýòàæà, 931574, k-pax êèíîëÿïû, >:), ìóðëèí ìóðëî ñêà÷àòü ñïåêòàêëü, qtx, òàéíû ñëåäñòâèÿ ôèëüì âñå àêòåðû, sgs,

#101 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 18:57

comment1, èíñòðóìåíòàë êðóòîãî, =-))), êèíîëÿïû âåðòèêàëüíûé ïðåäåë, 3398, âåðíûé ðóñëàí ôèëüì ñêà÷àòü, zxy, áåçóìíûé ñïåöíàç îöåíêè, 43422, æèçíü íà ìàðñå ñîäåðæàíèå ñåðèé, nwjeqs, áèîãðàôèÿ àêòåðà ãðåãóàð ëåïðåíñ ðåíãå, :-((, ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî ãàíòåëè øòàíãè, :DDD, àëüáèíîíè àäàæèî ëÿ ìèíîð ñêà÷àòü, :), êðîâàâû ÷åòâåðã, 81885, ñòðîéêà 5ì, zpgqtt, îáíàæåííîå òàíãî 1990 ñêà÷àòü, nwnfo, ðóìÿíöåâà ìàðèÿ, 8-]]], êòî ÿ êîìåäèÿ, btn, àêòðèñà èâàíîâà, 10845, ïåñíè èç øàìàíà êèíãà ñêà÷àòü, fyaq, âîëøåáíèê çåìíîìîðüÿ ñêà÷àòü, 858,

#100 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 18:16

comment3, ÷åëîâåê ïàóê ïðîòèâ ñïëàâà, lblja, ôèëëüì íà èãðå, :-(((, áèîãðàôèÿ ìèõàèëà òðîôèìåíêîâà, zff, íàéðè äàóí ïîðòåð, jgi, ýëèçà äè ðèâîìáðîçà 2, 3725, èäè íàõóé ïåðåâîä, 548916, ìóëüò ëè÷íîñòè 2, irg, àë¸í ëàðþøêèíà ã.ñëàâÿíñê, lmxwhf, ìàðãîøà ñåçîí 2 ñåðèÿ 51, 22067, ñêà÷àòü ïåðâûé ñåçîí ñòàëüíîãî àëõèìèêà, qliy, îõîòà íà çàéöà, :PPP, íÿíÿ âèêà àðòèñòû, 444021, øîí æèâûõ ìåðòâåöîâ íà ãîáëèíñêîì ñêà÷àòü, 199, ìèõàèë êèñëîâ, 338, ãîðîä àìâðîñèåâêà, %D, áîëüøàÿ ïàíäà è ìîëîäûå ïàíäà, 39536, èàí ñîìåðõàëäåð ôîòî êèíîïîèñê, :))), äæîíè õîëëèäåé, 247805,

#99 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 16:53